Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ต่อต้านคอร์รัปชั่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่(ภารกิจหน่วยงาน)
แผนดำเนินงาน / ผลการดำเนินการตามแผน
โครงสร้างองค์กร
ฝ่ายการเมือง
ฝ่ายราชการประจำ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ปลัด อบต./หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ
ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมยกย่องบุคคลภายใน และภายนอกที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
รายงานการปรุะชุมพนักงาน ประจำเดือน
งาน สปสช.
สถิติต่างๆ
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่/มาตราการต่างๆ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถิติการให้บริการ
ข้อมูลงานจัดเก็บภาษี
รับเรื่องทุจริต
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข่าวสารการเงินการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี/แผนการใช้งบประมาณ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการตรวจสอบการเงิน
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการขายทอดตลาด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(สขร.1)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประชุมพนักงาน
นโยบายความโปร่งใส
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และ ผลการดำเนินการตามนโยบาย
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การป้องกันการทุจริต
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
ประมวลจริยธรรมและการดำเนินการ
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
บริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
E-Service (แบบขอรับบริการออนไลน์)
ระเบียบกฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติทั่วไป
กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
ช่องทางการติดต่อ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ที่ตั้งหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
งานกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา
ประกาศเรียกประชุม
นัดประชุม/เชิญประชาชนร่วมการประชุม
รายงานการประชุม
สรุปผลการประชุมสภาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

แหล่งน้ำธรรมชาติ

     ลำห้วย ลำคลอง (คลองขนาน, คลองท่อม, ห้วยเคี่ยม, ห้วยสามคอ, ห้วยนาคบุตร, ห้วยน้ำเขียว)

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝาย 
อ่างเก็บน้ำ (ขนาดเล็ก) 
บ่อน้ำตื้น
บ่อโยก 
อ่างเก็บน้ำ (ขนาดใหญ่)
จำนวน 2 แห่ง
จำนวน - แห่ง
จำนวน 6 แห่ง ใช้การ
จำนวน 2 แห่ง (ที่ใช้การได้)
จำนวน - แห่ง

ข้อมูลหมู่บ้านในตำบลคลองท่อมใต้ 
     ตำบลคลองท่อมใต้ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ดังนี้    
หมู่ที่ 1
บ้านเหนือ

 ข้อมูลแผนชุมชน
หมู่ที่ 2

บ้านคลองท่อมใต้*อยู่ในเขต อบต. เพียงบางส่วน

 
หมู่ที่ 3
บ้านคลองขนาน


 ข้อมูลแผนชุมชน
หมู่ที่ 4

บ้านนาใน

 
หมู่ที่ 5
บ้านแชงเปิง


 ข้อมูลแผนชุมชน
หมู่ที่ 6

บ้านวังหิน

 
หมู่ที่ 7

บ้านใต้
หมู่ที่ 8

บ้านในควน


 ข้อมูลแผนชุมชน
หมู่ที่ 9

บ้านหน้าค่ายจำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน และเพศ และจำนวนครัวเรือน 
     จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ มีประชากรทั้งสิ้น 8,166 คน แยกเป็น ชาย 4,354 คน หญิง 3,812 คน จำนวน 1,812 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2551)
 
ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม หลังคาเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านเหนือ 548 531 1,079 257
หมู่ที่ 2 บ้านคลองท่อมใต้ * 333 367 700 183
หมู่ที่ 3 บ้านคลองขนาน 689 637 1,326 292
หมู่ที่ 4 บ้านนาใน 333 293 626 156
หมู่ที่ 5 บ้านแชงเปิง 393 374 767 192
หมู่ที่ 6 บ้านวังหิน 620 596 1,216 245
หมู่ที่ 7 บ้านใต้ 331 302 633 147
หมู่ที่ 8 บ้านในควน 222 223 445 108
หมู่ที่ 9 บ้านหน้าค่าย 985 489 1,374 269
รวม 9 หมู่บ้าน 4,454 3,812 8,166 1,849
                                           หมายเหตุ  * เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน
     - มีความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ 76 คน/ตารางกิโลเมตร
     - มีความหนาแน่นของบ้านต่อพื้นที่ 17 ครัวเรือน /ตารางกิโลเมตร
     - มีรายได้เฉลี่ย 38,502 บาท/ครัวเรือน/ปี (ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ณ วันที่ 4 เมษายน 2550)

     ท้องถิ่นอื่นในตำบล (แสดงจำนวนเทศบาลและสุขาภิบาลในตำบล) มีเทศบาลในตำบล จำนวน 1 เทศบาล คือ เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้
 สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล (จปฐ.2) พ.ศ.2552

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด   
สำนักสงฆ์
โบสถ์คริสต์   
มัสยิด
ศาลเจ้า    
จำนวน  1 แห่ง
จำนวน  -  แห่ง
จำนวน  -  แห่ง
จำนวน  2 แห่ง
จำนวน  -  แห่ง
การศึกษา     
สถานบริการการศึกษา ไม่มี มี จำนวน
แห่ง ครู นักเรียน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย   / 2 ชาย 47 ชาย 1,206
หญิง 74 หญิง 1,601
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
/
1 ชาย 17 ชาย 527
หญิง 34 หญิง 255
ห้องสมุดประชาชน
/
     -
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  
/
1 หมู่ที่ 5 บ้านแชงเปิง
                    
สถานบริการการศึกษา ไม่มี มี จำนวน
แห่ง ครู นักเรียน
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
/
1 ชาย - ชาย  81
หญิง 8 หญิง 76
โรงเรียนระดับอนุบาล
/
  - ชาย   - ชาย   -
หญิง   - หญิง   -
โรงเรียนระดับอนุบาล – ประถมศึกษา  
/
4 ชาย  15 ชาย 455
หญิง 29 หญิง 411

                         ที่มา: ข้อมูลจากสถานบริการการศึกษาในเขต อบต. ณ เดือน เมษายน 2551
       โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดคลองท่อม จำนวน 1 แห่ง มีครู 1 ท่าน และมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 40 คน


สาธารณสุข
     คุณภาพชีวิต
     - จำนวนผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 6 คน แยกเป็น ชาย 2 คน หญิง 4 คน
     - จำนวนผู้ติดยาเสพติด จำนวน 17 คน แยกเป็น ชาย 17 คน หญิง - คน
     - คดีเกี่ยวกับยาเสพติดในรอบปีที่ผ่านมา มีจำนวน 40 คดี
     - สถานบำบัดและรักษา, ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด มี 1 แห่ง


สถานบริการสาธารณสุข/บริการชุมชน
โรงพยาบาล
ศูนย์บริการสาธารณสุข
อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ
จำนวน  1 แห่ง
จำนวน  1 แห่ง
ร้อยละ 100
ข้อมูลด้านสวัสดิการสังคม
     ราษฎรที่ประสบปัญหาต่างๆ
1. ปัญหาเด็กกำพร้า ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน 
 2. ปัญหาเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์
3. ปัญหาผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง
4. ปัญหาราษฎรพิการช่วยตัวเองได้ 
5. ปัญหาราษฎรพิการช่วยตัวเองไม่ได้
6. ปัญหาราษฎรปัญญาอ่อน  
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
มี จำนวน 60 คน
มี จำนวน 6 คน
มี จำนวน 3 คน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สถานีตำรวจ
ที่พักสายตรวจ 
สถานีดับเพลิง   
จำนวน  -  แห่ง
จำนวน  2  แห่ง
จำนวน  -  แห่ง

 


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้
99 หมู่ที่  2  ตำบลคลองท่อมใต้  อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่  รหัสไปรษณีย์  81120
โทร 075640364  โทรสาร 075699411
อีเมลย์ admin@khlongthomtai.go.th
www.khlongthomtai.go.th