Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ต่อต้านคอร์รัปชั่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่(ภารกิจหน่วยงาน)
แผนดำเนินงาน / ผลการดำเนินการตามแผน
โครงสร้างองค์กร
ฝ่ายการเมือง
ฝ่ายราชการประจำ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ปลัด อบต./หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ
ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมยกย่องบุคคลภายใน และภายนอกที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
รายงานการปรุะชุมพนักงาน ประจำเดือน
งาน สปสช.
สถิติต่างๆ
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่/มาตราการต่างๆ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถิติการให้บริการ
ข้อมูลงานจัดเก็บภาษี
รับเรื่องทุจริต
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข่าวสารการเงินการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี/แผนการใช้งบประมาณ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการตรวจสอบการเงิน
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการขายทอดตลาด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(สขร.1)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประชุมพนักงาน
นโยบายความโปร่งใส
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และ ผลการดำเนินการตามนโยบาย
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การป้องกันการทุจริต
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
ประมวลจริยธรรมและการดำเนินการ
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
บริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
E-Service (แบบขอรับบริการออนไลน์)
ระเบียบกฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติทั่วไป
กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
ช่องทางการติดต่อ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ที่ตั้งหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
งานกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา
ประกาศเรียกประชุม
นัดประชุม/เชิญประชาชนร่วมการประชุม
รายงานการประชุม
สรุปผลการประชุมสภาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ

     
สภาพทางด้านเศรษฐกิจ (แสดงอาชีพของประชากรในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล)สภาพเศรษฐกิจของประชากรในเขตตำบลคลองท่อมใต้ เศรษฐกิจหลักของประชากร คือ ภาคการเกษตรเป็นอาชีพหลัก เช่น ทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนมะพร้าว สวนผลไม้ผสม ทำไร่ รองลงมาเป็นอาชีพรับราชการ หัตถกรรม ค้าขาย รับจ้าง อื่นๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
     การประกอบอาชีพ ด้านการเกษตรกรรม รวม 40,590 ไร่ รวม 968 ครอบครัว
- ทำสวน พื้นที่ทำสวนทั้งหมด 25,330 ไร่ ร้อยละ 71.05 จำนวน 852 ครอบครัวรายได้เฉลี่ย 42,250 บาท/ปี/ครอบครัว
- ทำไร่ พื้นที่ทำไร่ทั้งหมด 525 ไร่ ร้อยละ 2.50 จำนวน 30 ครอบครัวรายได้เฉลี่ย 22,000 บาท/ปี/ครอบครัว
- เลี้ยงสัตว์ พื้นที่เลี้ยงสัตว์ทั้งหมด 585 ไร่ ร้อยละ 4.67 จำนวน 56 ครอบครัวรายได้เฉลี่ย 25,000 บาท/ปี/ครอบครัว
- ประมง (น้ำจืด/น้ำเค็ม) พื้นที่ทำการประมงทั้งหมด 200 ไร่ ร้อยละ 2.50 จำนวน 30 ครอบครัว รายได้เฉลี่ย 23,000 บาท/ปี/ครอบครัว
     การประกอบอาชีพ ด้านรับจ้างทั่วไป รวม 50 ครอบครัว 
- รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 4.17 รายได้เฉลี่ย 22,250 บาท/ปี/ครอบครัว
     การประกอบอาชีพ ด้านอื่นๆ รวม 181 ครอบครัว เช่น รับราชการ,รัฐวิสาหกิจ,ธุรกิจส่วนตัว 
- ร้อยละ 15.09 รายได้เฉลี่ย 37,008 บาท/ปี/ครอบครัว
ที่มา:ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของตำบลคลองท่อมใต้ ณ เดือน มีนาคม 2550 จำนวน 1,199 ครอบครัว

     ผลผลิตที่สำคัญและมีชื่อเสียงของตำบลคลองท่อมใต้
1. ยางพารา ม.1,2,3,4,5,6,7,8,9 
2. ปาล์มน้ำมัน ม.1,2,3,4,5,6,7,8,9
3. ไวน์ผลไม้ ม.8 
4. หัตถกรรมจากเตยปาหนัน,เตยกระจูด ม.3,6
5. การปศุสัตว์ วัว,โค,สุกร,เป็ด,ไก่,ปลา ม.1,2,3,4,5,6
6. กลุ่มผลิตเครื่องแกง,กลุ่มผลิตดอกไม้จันทน์ม.1
7. การแปรรูปอาหารทะเล เช่น กลุ่มทำกะปิ ม.3,6,7
8. งานฝีมือประดิษฐ์ดอกไม้จากใบยางพารา ม.5,8

    
      หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
ธนาคาร
ก๊าซ(ขายปลีก)
โรงแรม
ปั้มน้ำมันขนาดเล็ก
โรงงานอุตสาหกรรม 
โรงสี(ขนาดเล็ก)
จำนวน - แห่ง
จำนวน - แห่ง
จำนวน - แห่ง
จำนวน 9 แห่ง
จำนวน - แห่ง
จำนวน 5 แห่ง


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้
99 หมู่ที่  2  ตำบลคลองท่อมใต้  อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่  รหัสไปรษณีย์  81120
โทร 075640364  โทรสาร 075699411
อีเมลย์ admin@khlongthomtai.go.th
www.khlongthomtai.go.th