Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ต่อต้านคอร์รัปชั่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่(ภารกิจหน่วยงาน)
แผนดำเนินงาน / ผลการดำเนินการตามแผน
โครงสร้างองค์กร
ฝ่ายการเมือง
ฝ่ายราชการประจำ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ปลัด อบต./หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ
ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมยกย่องบุคคลภายใน และภายนอกที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
รายงานการปรุะชุมพนักงาน ประจำเดือน
งาน สปสช.
สถิติต่างๆ
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่/มาตราการต่างๆ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถิติการให้บริการ
ข้อมูลงานจัดเก็บภาษี
รับเรื่องทุจริต
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข่าวสารการเงินการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี/แผนการใช้งบประมาณ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการตรวจสอบการเงิน
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการขายทอดตลาด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(สขร.1)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประชุมพนักงาน
นโยบายความโปร่งใส
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และ ผลการดำเนินการตามนโยบาย
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การป้องกันการทุจริต
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
ประมวลจริยธรรมและการดำเนินการ
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
บริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
E-Service (แบบขอรับบริการออนไลน์)
ระเบียบกฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติทั่วไป
กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
ช่องทางการติดต่อ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ที่ตั้งหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
งานกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา
ประกาศเรียกประชุม
นัดประชุม/เชิญประชาชนร่วมการประชุม
รายงานการประชุม
สรุปผลการประชุมสภา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
13 มิ.ย. 2567
ถึง
30 ก.ย. 2568
กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายหนองหว้า ซ.1 หมู่ที่ 4 บ้านนาในตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
13 มิ.ย. 2567
ถึง
30 ก.ย. 2568
กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายซอยศูนย์ หมู่ที่ 4 บ้านนาใน ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
10 ต.ค. 2566
ถึง
30 ก.ย. 2567
กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 ประจำปีงบประมาณ2567
31 ส.ค. 2566
ถึง
30 ก.ย. 2566
กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางชนิดพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าโรงเรียนบ้านแชงเปิง หมู่ที่ 5บ้านแชงเปิง ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
26 ก.ค. 2566
ถึง
30 ก.ย. 2566
กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้านคลองขนาน ก่อสร้างหอถังประปาแบบแชมเปญ ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
25 ก.ค. 2566
ถึง
30 ก.ย. 2566
กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างหอถังประปารูปทรงลูกบอลขอบเหลี่ยม หมู่ที่ 2 บ้านคลองท่อมใต้ ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
03 ก.พ. 2566
ถึง
30 ก.ย. 2566
กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการจ้างปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 5 บ้านแชงเปิง ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
03 ก.พ. 2566
ถึง
30 ก.ย. 2566
กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหนองหว้า หมู่ที่ 4 บ้านนาใน ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
21 ธ.ค. 2564
ถึง
31 ธ.ค. 2564
กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายควนศรีราช (ซอย2) หมู่ที่ 1 บ้านเหนือ ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
14 ธ.ค. 2564
ถึง
31 ธ.ค. 2564
กระบี่ คลองท่อม อบต.คลองท่อมใต้ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้
99 หมู่ที่  2  ตำบลคลองท่อมใต้  อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่  รหัสไปรษณีย์  81120
โทร 075640364  โทรสาร 075699411
อีเมลย์ admin@khlongthomtai.go.th
www.khlongthomtai.go.th