Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
ต่อต้านคอร์รัปชั่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่(ภารกิจหน่วยงาน)
แผนดำเนินงาน / ผลการดำเนินการตามแผน
โครงสร้างองค์กร
ฝ่ายการเมือง
ฝ่ายราชการประจำ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ปลัด อบต./หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ
ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมยกย่องบุคคลภายใน และภายนอกที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
รายงานการปรุะชุมพนักงาน ประจำเดือน
งาน สปสช.
สถิติต่างๆ
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่/มาตราการต่างๆ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถิติการให้บริการ
ข้อมูลงานจัดเก็บภาษี
รับเรื่องทุจริต
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ข่าวสารการเงินการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี/แผนการใช้งบประมาณ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการตรวจสอบการเงิน
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการขายทอดตลาด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(สขร.1)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประชุมพนักงาน
นโยบายความโปร่งใส
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และ ผลการดำเนินการตามนโยบาย
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การป้องกันการทุจริต
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
ประมวลจริยธรรมและการดำเนินการ
มาตรฐานภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
บริการประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
E-Service (แบบขอรับบริการออนไลน์)
ระเบียบกฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติทั่วไป
กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
ช่องทางการติดต่อ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ที่ตั้งหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
งานกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา
ประกาศเรียกประชุม
นัดประชุม/เชิญประชาชนร่วมการประชุม
รายงานการประชุม
สรุปผลการประชุมสภาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

     การคมนาคม (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)
     สภาพพื้นที่ของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้สะดวก โดยมีเส้นทางคมนาคมสายสำคัญ ดังนี้
     - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นเส้นทางสายสำคัญของภาคใต้ โดย(ตัดผ่าน) เชื่อมการคมนาคมระหว่างหมู่ที่ 2,3,6,7,9 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้, เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่และจังหวัดตรัง มีขนาดระยะทาง 13 กิโลเมตร ผิวจราจร 6 เมตร
     - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4038 สายคลองท่อม -ลำทับ แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เข้าสู่บ้านคลองท่อมใต้ เป็นเส้นทางสายรองของตำบล ผิวจราจร 6 เมตร โดยเชื่อมการคมนาคมระหว่างหมู่ที่ 2,4,9 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้,องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนาอำเภอคลองท่อมและอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่, จังหวัดนครศรีธรรมราช,จังหวัด สุราษฎร์ธานี(ผ่านที่ทำการอบต.)
     - ถนนเร่งรัดพัฒนาชนบท(ถนน รพช.) กบ 3207 สายบ้านใต้ - บ้านท่าหิน เป็นเส้นทางสายรองของตำบล ระยะทาง 7,200 กิโลเมตร ผิวจราจร 6 เมตร โดยเชื่อมการคมนาคมระหว่างหมู่ที่ 7,2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้, เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาวอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
     - ถนนเร่งรัดพัฒนาชนบท(ถนน รพช.) กบ 2011 สายบ้านคลองท่อมใต้ - บ้านควนท้ายล่อ เป็นเส้นทางสายรองของตำบล แยกจากถนนภายในเขตเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้(ถนนเข้าที่ทำการเทศบาลฯ) เข้าสู่บ้านในควน ระยะทาง 6,050 กิโลเมตร ผิวจราจร 6 เมตร โดยเชื่อมการคมนาคมระหว่างหมู่ที่ 5,8,4ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้, เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
     - ทางหลวงชนบท กบ 4020 แยกจากถนนภายในเขตเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ (ถนนแยกจากถนนสายคลองท่อม - ลำทับ) สายคลองท่อมใต้ - บ้านทับไทร เป็นเส้นทางสายรองของตำบล ระยะทาง 6,200 กิโลเมตร ผิวจราจร 6 เมตร โดยเชื่อมการคมนาค ระหว่างหมู่ที่ 2,5,8,4 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้, เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

     สำหรับการคมนาคมภายในพื้นที่ มีถนนซอยแยกออกจากถนนสายหลักและสายรอง เป็นถนนคอนกรีต ลาดยาง และถนนลูกรัง มีขนาดตั้งแต่ 5 - 8 เมตร 
     การขนส่งผู้โดยสารภายในตำบล ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ ยังไม่มีสถานีขนส่งสำหรับการหยุดรถรับ - ส่งผู้โดยสาร มีศาลาที่พักผู้โดยสารหนึ่งแห่งในหมู่ที่ 4 บ้านนาใน นอกจากนั้นต้องอาศัยศาลาที่พักผู้โดยสาร ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม 
     การเดินทางเข้าตัวเมืองกระบี่ เนื่องจากพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ เป็นทางผ่านของแหล่งท่องเที่ยวที่มีซื่อเสียงของจังหวัด(น้ำตกร้อนสะพานยูง,สระมรกต) การเดินทางเข้าตัวเมืองกระบี่ จึงมีความสะดวกค่อนข้างมาก ทั้งรถยนต์ส่วนตัว,รถโดยสารประจำ ทางระหว่างท้องถิ่น,รถโดยสารประจำ ทางภายในตัวอำ เภอ(รถยนต์,รถจักรยานยนต์รับจ้าง),รถยนต์โดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดกระบี่กับจังหวัดใกล้เคียง

     รถโดยสารประจำทาง
- รถโดยสารประจำทาง(รถกระบะบรรทุกขนาดเล็ก) สายบ้านน้ำร้อน - กระบี่ จำนวน 5 เที่ยว/วัน
- รถโดยสารประจำทาง(รถกระบะบรรทุกขนาดเล็ก) สายปากพนัง - กระบี่ จำนวน 2 เที่ยว/วัน (ผ่านที่ทำการ อบต.)
- รถโดยสารประจำทาง(รถกระบะบรรทุกขนาดเล็ก) สายบ้านหัวหิน - กระบี่ จำนวน 5 เที่ยว/วัน
- รถโดยสารประจำทาง(รถเมล์) สายนครศรีธรรมราช - ภูเก็ต จำนวน 4 เที่ยว/วัน
- รถโดยสารประจำทาง(รถเมล์) สายหาดใหญ่ - ภูเก็ต จำนวน 3 เที่ยว/วัน
- รถโดยสารประจำทาง(รถเมล์) สายตรัง - ภูเก็ต จำนวน 3 เที่ยว/วัน
- รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ(รถเมล์) สายพัทลุง - ภูเก็ต จำนวน 1 เที่ยว/วัน
- รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ(รถเมล์) สายหาดใหญ่- ภูเก็ต จำนวน 3 เที่ยว/วัน
- รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ(รถเมล์) สายสุไหงโกลก - ภูเก็ต จำนวน 2 เที่ยว/วัน
- รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ(รถเมล์) สายสตูล - ภูเก็ต จำนวน 2 เที่ยว/วัน
- รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ(รถตู้) สายนครศรีธรรมราช - กระบี่ จำนวน 5 เที่ยว/วัน(ผ่านที่ทำการ อบต.)
- รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ(รถเมล์) สายนครศรีธรรมราช - ภูเก็ต จำนวน 4 เที่ยว/วัน (ผ่านที่ทำการ อบต.)
- รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ(รถเมล์) สายกรุงเทพฯ - กระบี่ จำนวน 1 เที่ยว/วัน (ผ่านที่ทำการ อบต.)


     การโทรคมนาคม (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)
- ที่ทำการไปรษณีย์ 1 แห่ง(ที่ทำการไปรษณีย์คลองท่อม)
- สถานีโทรคมนาคมอื่นฯ ไม่มี


     การไฟฟ้า
-  มีไฟฟ้าใช้ 9 หมู่บ้าน จำนวน 1,812 ครัวเรือน


องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้
99 หมู่ที่  2  ตำบลคลองท่อมใต้  อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่  รหัสไปรษณีย์  81120
โทร 075640364  โทรสาร 075699411
อีเมลย์ admin@khlongthomtai.go.th
www.khlongthomtai.go.th